چند درصد چک های وصولی رمزدار هستند؟

به گزارش اجاره از ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در خرداد سال جاری ۶۳.۳ درصد آن در ارتباط با چک های عادی است که ۳۶.۷ درصد دیگر آنرا هم چک های رمزدار می سازند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، جدید ترین آمار بانک مرکزی مبین این است که از مجموع چک های مبادله شده بیشتر از ۷.۷ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود ۷.۲ میلیون فقره عادی و بیشتر از ۰.۵ میلیون فقره رمز دار بوده است؛ ازاین رو در کل کشور ۹۲.۹ درصد از کل چک های وصولی را چک های عادی و ۷.۱ درصد را چک های رمز دار می سازند.
از نظر مبلغی نیز، از ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک های وصولی در کل کشور حدود ۱۹۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای چک های عادی و حدود ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خاص چک های رمزدار بوده است.
بر این اساس، در کل کشور ۶۳.۳ درصد از کل مبلغ چک های وصولی را چک های عادی و ۳۶.۷ درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.

استان های دارای چک های وصول شده رمزدار
طبق این گزارش، در خرداد سال جاری در کـل کشـور ۵۴۵ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۳ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.
در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ۱۷۹ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۶۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۰.۲ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۲.۸ درصـد)، اصفهان (۱۰ درصد) و خراسان رضوی (۷.۴ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
همچنــین، ۶۸ درصــد از ارزش چــک هــای فــوق در اســتان هــای تهــران (۵۷.۱ درصــد)، اصفهان ( ۶.۴ درصد) و خراسان رضوی ( ۴.۵ درصد) وصول شده است.
چک عادی و رمزدار چیست؟
گفتنی است؛ چک های عادی به چک هایی گفته می شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک امکان دارد خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.
چک های رمزدار، چک هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همینطور می تواند بر عهده سایر بانک ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.
این قبیل چک ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.

منبع: