۶۲ و نیم میلیون نفر در سال ۹۹ یارانه معیشتی گرفتند

اجاره: در صورتیکه در قانون بودجه ۱۳۹۹، سقف یارانه معیشتی ۳۱ هزار میلیارد تومان بود، دولت دوازدهم ۳۲.۴ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی داد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ منتشره از طرف دیوان محاسبات کشور، برمبنای تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۹، سقف یارانه معیشتی در نظر گرفته شده، ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که دولت دوازدهم به حدود ۶۲.۵ میلیون نفر (۶۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۷۹۵ نفر) در سال قبل معادل ۳۲ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت کرده است.
۲۸.۸ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و ۳.۵ هزار میلیارد تومان از سایر منابع هدفمندی یارانه ها تامین شده است.

منبع: