بهار ۱۴۰۲، رشته کارهای گروه کشاورزی رشد منفی داشت

اجاره: بر طبق آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رشد کرد؛ اما کارهای گروه کشاورزی رشد منفی داشت.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، برمبنای آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، به رقم ۲۱۴۴ هزار میلیاردریال با نفت و ۱۸۱۸ هزار میلیاردریال بدون احتساب نفت رسیده است، در صورتیکه رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ۱۹۸۶ هزار میلیاردریال و بدون نفت ۱۷۱۴ هزار میلیاردریال بوده که نشان از رشد ۷.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۲ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آنست که در فصل بهار ۱۴۰۲، رشته کارهای گروه کشاورزی رشد ۴، ۶-، گروه صنایع و معادن ۷.۳ و گروه خدمات ۹.۳ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۱، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت برمبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ به انجام می رسد که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش های عمده و خرده فروشی، کارهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، کارهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، کارهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید.