بخشنامه جدید مالیاتی برای صادرکنندگان

به گزارش اجاره، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی دریافت ضمانت نامه بانکی معادل ۲ درصد علی الحساب مالیات متعلقه با سررسید پرداخت دو ماهه برای پرداخت مالیات علی الحساب برای بخشی از صادرکنندگان، بلامانع است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای به گمرک ایران اعلام نمود که دریافت ضمانت نامه بانکی معادل ۲ درصد علی الحساب مالیات متعلقه با سررسید پرداخت دو ماهه برای پرداخت مالیات علی الحساب برای بخشی از صادرکنندگان، بلامانع است.
در این نامه آمده است: با عنایت به درخواست بعضی از صادرکنندگان کالاهای مبحث بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص عرضه ضمانت نامه بانکی در برابر پرداخت مالیات علی الحساب ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم (موضوع نامه های شماره ۲/۹۶۴۹۲-۱۴۰۲/۵/۲۹ و ۲/۱۰۶۲۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی) به منظور تکریم مودیان و پشتیبانی از تولید، در صورت درخواست هر یک از صادرکنندگان کالاهای مذکور، دریافت ضمانت نامه بانکی معادل ۲ درصد علی الحساب مالیات متعلقه با سررسید پرداخت دو ماهه برای پرداخت مالیات علی الحساب، بلامانع است. بنابراین در مواردی که هر یک از صادرکنندگان یاد شده نسبت به عرضه ضمانت نامه بانکی اقدام نموده اند، ضمانت نامه های عرضه شده در سررسید وصول به حساب های معرفی شده واریز گردد.

منبع: