بخشنامه مولدسازی اصلاح گردید

اجاره: صد در صد عواید حاصل از مولدسازی دارایی های ‏دستگاه مشمول بعد از کسر کارمزد بلا فاصله به حساب تملک دارایی‏ های سرمایه ‏ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می ‏شود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، در هجدهمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت، با اصلاح ماده ۱۵ بخشنامه اجرائی مولدسازی دستورالعمل نحوه کسر کارمزد از عوائد حاصل از مولدسازی و نحوه هزینه کرد آن تصویب گردید.
بر‬ اساس‬ اعلام‬ وزارت‬ امور‬ اقتصادی‬ و‬ دارایی، ‬ این هیأت در ارتباط با کارمزد درآمد حاصل از مولدسازی ماده (۱۵) بخشنامه اجرائی مولدسازی را اصلاح کرد، به نحوی که عبارت «صد درصد مبالغ واریزی» جایگزین عبارت «نیمی از مبالغ واریزی» شده و این ماده به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت: «عواید حاصل از مولدسازی دارایی های دستگاه مشمول بعد از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه ‏داری کل واریز می شود، سپس صددرصد مبالغ واریزی توسط خزانه بلا فاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می شود.»
لازم به ذکر است، طبق موضوع بند (۴) ماده (۷) و تبصره (۵) ماده (۱۵) و ماده (۱۶) بخشنامه مولدسازی، قسمتی از کارمزد حاصل از مولدسازی دارایی های دولت باید برای هزینه های جاری این پروسه مصرف شود، در همین راستا در ماده (۲) دستورالعمل فوق مصادیق این هزینه ها مصوب شد، به نحوی که هزینه های اجرائی شامل مواردی از قبیل هوشمند سازی کامل تمامی فرایندهای شناسایی، مستندسازی و نسبت مالکیت، ارزش افزایی، ارزش یابی، هزینه های فروش و مولد سازی بوسیله ایجاد سامانه های مربوطه هزینه های شناسایی دارایی مازاد حقوقی و تثبیت مالکیت مشاوره و امکان سنجی کارشناسی و قیمت گذاری بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ سازی عمومی هزینه های اداری و ستادی آموزش و تشویق و تشویق کارکنان و اطلاع رسانی است.
طی ماده (۳) این دستورالعمل نحوه محاسبه و کسر کارمزد متناسب با هر یک از روش های مولدسازی مصوب شده است، به شکلی که برای مولدسازی اموال غیرمنقول و طرح های عمرانی نیمه تمام تا مبلغ ۱۰۰ میلیاردریال، معادل یک درصد مبلغ موردنظر و برای مبالغ بالای ۱۰۰ میلیاردریال معادل ۰.۵ درصد آن مبالغ تا سقف ۲۰ تا ۱۰۰ میلیاردریال به عنوان کارمزد در نظر گرفته می شود.
طبق تبصره (۱) ماده مذکور عوائد حاصل از مولدسازی دارایی های دستگاه مشمول بعد از کسر کارمزد توسط مجری به حساب تمرکز وجود درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود، همین طور تحت تبصره ()۲ ماده ماده (۳) این دستورالعمل تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی یا بوسیله تهاتر با دارایی ها و یا بصورت نقدی از محل عوائد فروش و مولد سازی دارایی ها به نسبت وصول این عوائد با تصویب هیأت عالی صورت می گیرد.
طی تبصره (۳) مصوب شد، در صورت تهاتر مستقیم ملک با پیمانکاران طرح های عمرانی نیمه تمام کارمزد بصورت نقد توسط پیمانکار با نظارت دستگاه مشمول به حساب درآمدهای اختصاصی مجری واریز می شود در این صورت میزان مطالبات قطعی و تعهدات آنی تهاتر شده پیمانکار معادل قیمت مصوب ملک با کسر کارمزد خواهد بود.
تبصره (۴) این ماده نیز اشاره می کند، در صورتیکه در آخر سال مالی مجموع کارمزد کسر شده از عوائد حاصل از مولدسازی، مازاد بر هزینه های ارزش افزایی و اجرائی آن سال شود، مجری موظف است در اجرای ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور، مانده وجوه مصرف نشده را به خزانه برگشت دهد.