تورم آذر ۴۴ و چهار دهم درصد شد

اجاره: نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کم شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور برای آذر ۱۴۰۲ از طرف مرکز آمار ایران منتشر گردید.
در آذر ماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۱۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۰.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آذر ماه، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۴۰.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور متوسط، ۴۰.۲ درصد بیش از آذر ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه آذر ماه، در مقایسه با ماه قبل، یک واحد درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در آذر ماه، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»، ۴.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه پیش از آنست. در آذر ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کم شده است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در آذر ماه
نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه، برابر ۴۴.۴ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک های مختلف هزینه ای از ۴۱.۹ درصد برای دهک اول، تا ۴۶ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۴.۱ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۳ واحد درصد) ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

منبع: