بخشودگی جرایم مالیاتی تا انتهای سال ادامه دارد

اجاره: بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان امسال است و پس از آن طبق رویه قبل است.

به‬ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، ‬ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمود: بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم که از بهمن امسال به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور واگذار شده بود فقط تا پایان امسال اعتبار دارد.

طبق این بخشنامه، اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال / دوره برای مؤدیانی است که تا انتهای سال بدهی سال یا دوره مربوط را پرداخت کرده باشند، در مورد اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بخشودگی جرایم موضوع این بند بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره است و پرداخت بدهی پیش از این ابلاغ، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نیست.
گفتنی است مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی فقط تا انتهای سال است، این مهلت تمدید نمی شود و پس از آن مطابق رویه قبل خواهد بود.

منبع: