وصول ۱۱۰ هزار میلیارد مالیات معوق از بدهکاران مالیاتی

اجاره: رئیس کل سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از ابر بدهکاران ناشی از پیگیری پرونده های فرار مالیاتی و بازپس گیری مالیات از ذی نفعان واقعی و مطالبات دولتی آگاهی داد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون وضعیت وصول معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۲ در صفحه مجازی خود نوشت: با اتخاذ راهبرد مبارزه با فرار مالیاتی و ارتقای عدالت مالیاتی در دوره تحولی نظام مالیاتی، اقدامات و تمهیدات گسترده ای از طرف اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه این سازمان در ضمن سال قبل انجام شد.
به تبع آن، وصول مبلغ بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از ابر بدهکاران ناشی از پیگیری پرونده های فرار مالیاتی و بازپس بازپس گیری مالیات از ذی نفعان واقعی و مطالبات دولتی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم.