مهار تورم برای هدایت نقدینگی به سمت رونق تولید

به گزارش اجاره، وزیر اقتصاد اظهار داشت: کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از با اهمیت ترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت کارهای تولیدی و مولد است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، اظهار داشت: سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از با اهمیت ترین عوامل تأثیر گذار بر نرخ ارز است که آمارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل بنیادی طی سال قبل است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اشاره کرد: علاوه بر کاهش نرخ رشد ‎نقدینگی از کانال ۴۲ در مهرماه ۱۴۰۰ به کانال ۲۴ درصد در آخر اسفند ۱۴۰۲، رشد متغیر مهم ‎پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدف گذاری رشد نقدینگی بطور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در آخر سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.
این مقام مسؤول در آخر اشاره کرد: موفقیت در مهار و ‎کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از با اهمیت ترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت کارهای تولیدی و مولد است.

منبع: