اجاره

درآمدی بر سیر تکامل بهره وری در گفت و گو با یک تحلیل گر(۱)؛ بهره وری محور تقویت سیستم های کشاورزی جهان در دهه آینده

به گزارش اجاره، نوآوری در ژنتیک حیوانات و محصولات زراعی، مواد شیمیایی، تجهیزات مکانیزه و سازمان مزرعه و… سبب تقویت سیستم های کشاورزی جهان در دهه آینده خواهد بود. به […]