اجاره

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛ اگر سهام بانک های ادغامی ارزشمندتر شده باشد، مابه التفاوت می دهیم

به گزارش اجاره معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارشات ارزشگذاری سهام بانک های ادغامی است که اگر این منتج به این شود که ارزش سهام […]