اجاره

فراخوان وزارت اقتصاد از تشکلهای تولیدی: بخشنامه های خلق الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود

به گزارش اجاره، دبیر هیأت مقررات زدایی در نامه ای به رؤسای اتاق های تجاری، اصناف، تعاون و رؤسای انجمن های صنفی کارفرمایی و خانه صمت ایران اظهار داشت: مقررات […]