اجاره

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: کشور نیازمند پارک علم و فناوری در حوزه پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است

به گزارش اجاره، مرکزی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: کشور نیازمند ایجاد سه هزار پارک علم و فناوری در حوزه پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است.دکتر علی […]