رئیس سازمان نقشه برداری به مهر خبر داد؛ ۴۴ منطقه کشور گرفتار فرونشست هستند، جنوب غرب تهران در صدر

اجاره: رئیس سازمان نقشه برداری اظهار داشت: دشت رفسنجان، استان های خراسان رضوی، یزد و اصفهان گرفتار فرونشست در ابعاد بزرگ هستند امابیشترین نرخ فرونشست مربوط به جنوب غرب تهران […]