رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد؛ عدم الزام سهامداران حقیقی صندوق ها به تسلیم اظهارنامه مالیاتی

اجاره: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی در صندوق های سرمایه گذاری را ابلاغ نمود.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، داوود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی، بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ نمود.
در این بخشنامه آمده است: نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درباب الزام یا عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: ازآنجاکه برمبنای مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در قالب قانون توسعه ابزارهای مالی مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد و از سویی در صورت عدم رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مذکور (تسلیم اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک) درآمدهای حاصله صندوق های مذکور با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود، بدین سبب با توجه به مراتب فوق و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص بابت درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، مشمول مالیات نبوده و اشخاص حقیقی سرمایه گذار نیز از این بابت الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.

منبع: