اجاره

رئیس سازمان امور مالیاتی: رویکردهای مهم دولت مردمی با هوشمندسازی محقق می شود

اجاره: به گزارش اجاره، رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلان اینکه قدمهای مهمی برای هوشمندسازی مالیاتی برداشته شده است، اظهار داشت: نتایج هوشمندسازی در افزایش کارایی، رشد وصولی ها […]